Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2019 Hotărâre privind modul de vânzare, tipul de licitație și prețul de pornire la licitație / negociere pentru vănzarea de masă lemnoasă proprietate a comunei Saschiz 2019-03-29
13 / 2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea , evidențierea și radierea vehicolelor care nu se supun înmatriculări pe raza comunei Saschiz 2019-03-29
12 / 2019 Hotărâre privind propunerea calificativului la vevaluaria performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Saschiz pentru anul 2018 2019-03-29
11 / 2019 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului autoritați deliberative a comunei Saschiz de a vota în Adunarea Generală a ADI AQUA INVEST MURES 2019-03-29
10 / 2019 Hotărâre privind aprobarea utișizării ca sursă de finanțare a cheltuielilir secțiuni de funcționare și dezvoltare a excedentului anual al bugetului local rezultatla încheierea exercițiului bugetar 2018 2019-03-29
9 / 2019 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 la activitatea economica - Silvicultură 2019-03-29
8 / 2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile aflate la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Saschiz în vederea punerii în aaplicare a Legii 18/1991 2019-02-27
7 / 2019 Hotărâre privind aprobarea rezultatul inventarierii patrimoniului comunei Saschiz 2019-02-27
6 / 2019 Hotărâre privind aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiuni privind întreținerea și reparația sistemului de iluminat public în comuna Saschiz 2019-02-27
5 / 2019 Hotărâre privind aprobarea închirierii trupurilor de pasune ramase libere din domeniul public al comunei Saschiz, a documentațiilor de atribuire precum si modalitatea de atribuire a contractelor 2019-02-27
4 / 2019 Hotarâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019 2019-02-04
3 / 2019 Hotarăre privind aprobarea PAAR în domeniul situaților de urgență la nivelul UAT Saschiz 2019-02-27
2 / 2019 Hotarâre privind REȚEAUA ȘCOLARĂ pentru anul 2019- 2020, peraza comunei Saschiz 2019-02-27
1 / 2019 Hotarare privind alegerea Președintelui de ședintă al Consiliului Local al comunei Saschiz pentru o periodă de 3 luni 2019-02-27
42 / 2018 Hotarare privind excedentul bugetar rezultat la finele anului 2018 2018-12-18
Înapoi